Saamelaisen folkloren tutkimusprojekti

Muu otsikko

Talvadas-projekti

Tekijät:

Turun yliopisto, kulttuurien tutkimuksen laitos, uskontotiede ja folkloristiikka

Asiasanat:

arktiset kulttuurit
kulttuuri
kenttätyö
folklore
kansanlääkintä
kansanperinne
elinkeinot
suullinen perinne
uskonto
saamelaiset
yliluonnolliset olennot
perinne
kylätutkimus
joiut

Tieteenala:

folkloristiikka
uskontotiede

Sisällön kuvaus:

Suomen Akatemian rahoittamana laaja folkloristis-uskontotieteellinen keruutyö, jota johti professori Lauri Honko. Projektin alkuvaiheessa kartoitettiin lähinnä uskomus- ja kertomusperinteen tuntemusta eri puolilla Suomen, Ruotsin ja Norjan Lappia, mutta vuodesta 1967 lähtien tutkimus kohdennettiin ensisijaisesti Suomen Lappiin. Monivuotisen syvätutkimusprojektin pääkohde oli Talvadaksen kylä Tenon varrella. Vertailukohteiksi valittiin naapurikylät Aittijoki ja Nuvvus Suomen puolelta ja Portan kylä Norjan puolelta.
Aineiston kerääjät:

Lauri Honko, Juha Pentikäinen, Helvi Nuorgam-Poutasuo, Olavi Korhonen, Matti Morottaja, Erkki Itkonen, Anne Suomi, Lassi Saressalo, Pekka Sammallahti, Marjut Huuskonen, Pasi Enges, Jouni Vest

Tekijänoikeudet:

Aineiston haltijan, arkiston ja uudiskäyttäjän välillä tehtävän sopimuksen mukaisesti

Aineistonkeruun ajankohta:

1965-

Aineiston ajallinen kattavuus:

n. 1850-

Maa:

Suomi, Norja, Ruotsi

Kohdealue:

Suomen, Norjan ja Ruotsin Lappi

Havaintoyksikkö:

Henkilö

Perusjoukko/otos:

Saamelaiset

Aineistot:

1242 ääninauhaa, niiden pöytäkirjat ja litteroinnit,
442 valokuvaa ja 848 diakuvaa sekä runsas ja monipuolinen käsikirjoitusmateriaalikokonaisuus, kartta-aineistoja sekä kenttäpäiväkirjoja. Aineiston seurantakeruu jatkuu edelleen.

Otantamenetelmä:

1) tunnetut ja sattumalta tavatut lappilaiset perinteenkantajat
2) 18 vuotta täyttäneet Talvadaksen kylän asukkaat

Keruumenetelmä:

Kelanauhoille äänitetyt haastattelut

Keruuväline:

Teemahaastattelut sekä haastattelut strukturoituja kyselylomakkeita käyttäen

Aineiston muokkaus:

Haastatteluista on tehty pöytäkirjat ja litteraatiot sekä saamen- ja norjankielisistä haastatteluista käännökset, lisäksi aineistot on luetteloitu tietokantaan Collcard-luettelointijärjestelmällä

Aineiston sijainti:

» Turun yliopiston folkloristiikan ja uskontotieteen TKU/TYKL-arkisto. Arkistovastaava: uskontotieteen assistentti Tiina Mahlamäki, e-mail:tituma@utu.fi
» Talvadas-tietokanta (Käyttöön tarvittavat salasanat saatavissa arkistosta)

Salassapitovelvollisuus ja muut sitoumukset:

Aineisto on käytettävissä tutkimus- ja opetustarkoituksiin arkiston käyttösääntöjen mukaan

Luovutuspäätöksen tekijä:

TKU-arkisto, Arkistovastaava: uskontotieteen assistentti Tiina Mahlamäki,
e-mail:tituma@utu.fi

Julkaisut:

»Julkaisuluettelo

Aineistoviite:

Kaikissa julkaisuissa, joissa aineistoa tai sen osaa käytetään on mainittava aineiston kerääjä, säilytyspaikka sekä arkistotunnus.

Aineiston viittaustiedot:

Aineiston käyttötiedot:

Kaikista julkaisuista, joissa aineistoa käytetään, on luovutettava veloituksetta yksi kappale TKU-arkistoon.

Muu materiaali:

» Arkiston käyttösäännöt
» Haastatteluissa käytetty kysymyslista