Asu ja Layout:
Jukka Talve


Päivitetty:
09.12.2004 13:26


Kokoelmat - TKU - Opinnäytteet - Uskontotieteen opinnäytteet

Uskontotieteen pro gradu -tutkielmat


1533. TORATTI, VIRPI: "Se oli niin noitasta aikaa". Jokamiehen ja noidan magian käyttö Tornion seudulla 1800-luvulla.Pro gradu-tutkielma, 89 s.

Tutkielmassa tarkastellaan ja vertaillaan tavallisen ihmisen ja noidan magian käyttöä Tornion seudulla viime vuosisadalla. Työssä perehdytään magian käyttötarkoituksiin, käyttötapoihin, näyttämöihin ja välineisiin, sekä suomalaiseen tietäjälaitokseen ja torniolaisiin noitiin erityisesti: heistä tarkemmin käsitellään Alatornion viimeisen suuren noidan lisak Pistokosken hahmoa. Mielenkiinnon kohteina ovat myös kansanusko yleensä ja paikallisemmin sen erityispiirteet, kansanuskon ja kristinuskon välinen suhde, sekä ihmisten suhde näihin molempiin. Eri osa-alueita on käsitelty yleisempää suomalaista (perinne) taustaa vasten, huomioiden Tornion kulttuuriset erityispiirteet ja 1800-luvulla kokemat suuret muutokset, esim. rajaseuduksi muuttuminen ja lestadiolaisuuden vaikutus. Työn lopussa sivutaan lyhyesti myös nykymagiaa, sen asemaa, merkitystä ja eroja viime vuosisadan vanhakantaiseen magiaan.
Tutkimusmateriaali koostuu lähinnä kirjallisuudesta. Tärkeimpinä yleisteoksina mainittakoon kansanuskon alueella Anna-Leena Siikalan Kansanusko, Lauri Hongon ja Juha Pentikäisen Kulttuuriantropologia ja Leea Virtasen Suomalainen kansanperinne . Historiallista taustaa valottavat esimerkiksi Heikki Rantatuvan Alatornion historia ja Tornionlaakson kuntien historiakirjatoimikunnan julkaisema Tornionlaakson historia 11. Paikallista perinnettä käsiteltäessä primaariaineiston muodostaa Arvid Oukan Tornionlaakson kansanperinnettä 1-Vll-sarja, sekä erilaiset kyläkirjat, joiden toimittajana on kunnostautunut eritoten Pertti Vuento. Kirjallisuuden lisäksi lähteenä on käytetty Tornion maakuntamuseossa säilytettävää vuonna 1955 tehtyä lisak Pistokoskea käsittelevää nauhoitusta ja samaan aiheeseen liittyvää esitelmää.
Tutkielman keskeinen aihe on jokamiehen ja noidan magian vertailu: johtopäätökseksi saadaan, että niissä oli sekä yhtäläisyyksiä että eroja. Yhtäläisyyksiä olivat esimerkiksi molempien magian lajien jokapäiväisyys, samantyyppiset taikavälineet ja -materiaalit, sekä kristilliset vaikutteet. Erona on kuitenkin noidan poikkeuksellinen kyky hallita supranormaaleja voimia ja hoitaa muille mahdottomat tilanteet. Muita noidan magian erityispiirteitä olivat tietyt erikoiset magian näyttämöt kuten kirkko ja hautausmaa, apuhenget ja selvänäköisyys, palkka ja magian ammattimaisuus, sekä magian käytöstä liikkuvat värikkäät uskomustarinat. Todetaan myös, että noita oli yhteisölleen tärkeä henkilö, parantaja, auttaja ja suojelija, ja hän sai toimia varsin rauhassa virallisilta instituutioilta. Kristinusko ja kansanusko ovat aina olleet voimakkaassa vuorovaikutuksessa ja imeneet vaikutteita toisistaan: kirkko oli pyrkinyt vuosisatojen ajan kitkemään pakanallisia uskomuksia, mutta viime vuosisadalla tyydyttiin jo huolehtimaan -tosin rautaisella otteella -pikemminkin ihmisten uskonnollisesta ja siveellisestä elämästä, kuin kansanuskon eri ilmenemismuodoista.

Sisällys:

1. Johdanto
1.1 Tutkimusongelma
1.2 Aineisto ja lähdekritiikki

2.TORNIO 1800-LUVULLA
2.1 Y1eistä
2.2 Kirkolliset olot ja herätysliikkeet
2.2.1 Ihmisten asenne kirkkoonja uskontoon

3. KANSANUSKON KÄSITE JA SEN SOVELLUS TORNION SEUDUN PERINTEESEEN
3.1 Kansanusko Tornion seudulla
3.1.1 Uskomusolennot
3.1.2 Enteet
3.1.3 Kansanusko ja kirkko

4. JOKAMIEHEN MAGIA
4.1 Maagisista symboleista ja taikavälineistä
4.2 Karjanhoito
4.3 Maanviljely
4.4 Metsästys ja kalastus
4.5 Asuinrakennus ja pihapiiri
4.6 Sairaus ja terveys
4.7 Muita taikoja

5. JOKAMIEHEN JA NOIDAN VÄLIMAASTOSSA
5.1 Parantajat
5.2 Näkijät
5.3. Muita välimaastoon sijoittuvia

6. SUOMALAISESTA TlETÄJÄLAITOKSESTA
6.1 Tietäjäntehtävät
6.2 Noitavainoista lyhyesti

7. TORNION SEUDUN NOIDAT
7.1 Miten noidaksi tultiin
7.2 Toiminta-alueet
7.3 Magian näyttämöt
7.4 Noidan välineistö ja metodit
7.5 Noita yhteisössä: asema, merkitys ja suhteet kanssaihmisiin
7.5.1 Pahantahtoiset noidat

8. VELHONVIKASET: kuuluisia Tornion seudulla vaikuttaneita noitia 72 8.1 Iisak Aabrahaminpoika Pistokoski

9. VERTAILUA JA JOHTOPÄÄTÖKSIÄ

10. LOPPUSANAT
Lähteet