Asu ja Layout:
Jukka Talve


Päivitetty:
09.12.2004 14:09


Kokoelmat - TKU - Opinnäytteet - Uskontotieteen opinnäytteet

Uskontotieteen pro gradu -tutkielmat

825. HATAKKA, Eija: Säkylän Lasarus-veljet. Uskontososiologinen näkökulma yhteisön toimintaan. Uskontotieteen pro gradu -tutkielma 1986. 102 s., 4 liites.

Lasarus-veljet on pieni, eksklusiivinen ja autoritäärinen uskonnollinen yhteisö, jonka alkuperä on täysin suomalainen. Sen tavoitteena on palauttaa alkuseura- kunnallinen järjestys uskovien keskuuteen. Lasarus-
veljet korostavat ihmisen pienuutta ja vaatimattomuutta suuren ja huolehtivan Jumalan edessä. He noudattavat mielestään puhdasta oppia ja haluavat levittää sitä ympäri Suomea jakamalla kirjoja ja lehtiä, joita he painavat Säkylässä Rauhanmajassa, jossa on yhteisen kodin lisäksi kirjapaino. Lasarus-veljet eivät käytä lääkkeitä, eivätkä käy lääkärissä tai neuvolassa. Lapsilla on Rauhanmajassa oma koulu ja he käyvät kunnan koulussa tenttimässä oppimäärät. Vaimon tulee kunnioittaa miestänsä, lapsien vanhempiaan, nuoremman vanhempaa ja kaikkien jäsenten johtajaa, jolla on keskeinen asema yhteisössä. Lapset ovat Jumalan lahja, ja siksi perheissä on paljon lapsia. Kaste käsitetä9n Pyhän Hengen kasteeksi, joka seuraa kääntymistä. Ehtoollinen on tarkoitettu vain uskoville. Soitinmusiikkia ja kuvia ei suosita, koska ne vievät huomion pois Jumalan sanasta. Raamattu on keskeinen Lasarus-veljien opissa ja kaikki opetus, joka ei pohjaudu Raamattuun, hylätään.
Näkökulmani aiheeseen on fenomenologinen, mutta analyysissa nojaudun sosiologiseen teoriakirjallisuuteen. Olen käyttänyt paljon hyväkseni Lasarus-veljien omaa materiaalia, koska sitä on runsaasti saatavissa. Olen haastatellut yhteisön johtajaa Eero Heikkilä3 ja jäsenten kanssa tekemisissä olleita henkilöitä. Aikaisempia tutkimuksia yhteisistä ei ole tehty. ,
Lasarus-veljet ovat introversionisteja, jotka eristäytyvät maailmasta ja korostavat Jumalan huolenpitoa. He ovat perfektionisteja, koska he pyrkivät täydellisyyteen. Rauhanmajassa asuminen ja yhteinen omaisuus tekee heistä kommunistisen lahkon. Karismaattisuus ilmenee Pyhän Hengen lahjojen korostamisena. Lasarus-veljien oppi vaikuttaa heidän koko maailmankuvaansa. Se antaa symbolit tunteiden ja kokemusten välittämiseksi toisille. Se antaa tulkintamallit eri tilanteisiin ja määrittelee jäsenten väliset suhteet, suhteen yliluonnolliseen ja yhteiskuntaan. Yhteisö on apu nykyajan ihmisen neuvottomuuteen ja frustraatioon antaen elämälle merkityksen. Se on liittänyt samoin uskovat yhteen ja on protesti kirkkoa ja valtiota vastaan. " Lasarus-veljet on lahko, eikä alkukristillinen seurakunta kuten he itse väittävät. Kolminaisuus- opin tulkinta erottaa heidät kristillisistä lahkoista.

SISÄLLYS:

JOHDANTO

1. LIIKKEEN HISTORIA
1.1. Eero Heikkilän uskoontulo
1.2. Kristuksen aseenkantajat
1.3. Lasarus-veljet
1.4. Rauhanmaja

2. TOIMINTAMUODOT JA ORGANISAATIO
2.1. Raamattutunnit
2.2. Kirjapainotoiminta
2.2.1. Lehdet
2.2.2. Jakelumatkat
2.3. Organisaatio
2.4. Talous

3. JÄSENVALINTA JA KANNATTAJAT
3.1. Jäsenvalinta
3.1.1. Yhteisöön liittyminen
3.1.2. Kääntyminen
3.1.3. Riitit, initiaatio, sosiaalinen kontrolli
3.2. Kannattajat
3.2.1. Kannattajien määrä
3.2.2. Kannattajien ikä
3.2.3. Kannattajien sosiaalinen tausta

4. YHTEISÖN RAKENNE JA ELÄMÄNTAPA
4.1. Yhteisön jokapäiväisen elämän piirteitä
4.1.1. Asuminen
4.1.2. Pukeutuminen
4.1.3. Ruokailu
4.1.4. Työ
4.2. Sukupuoliroolit
4.2.1. Mies perheen päänä
4.2.2. Nainen miehen palvelijana
4.3. Uskonnolliset roolit ja statukset
4.3.1. Johtajan rooli
4.3.1.1. Johtajan aseman määräytyminen
4.3.1.2. Johtajan ominaisuudet
4.3.1.3. Johtajalle asetetut tehtävät
4.3.2. Jäsenen rooli

5. LASARUS-VELJIEN OPIN KESKEISIÄ PIIRTEITÄ
5.1. Avioliitto ja perhe
5.2. Lasten kasvatus
5.3. Raamattu ylimpänä elämänohjeena
5.4. Jumalan huolenpito
5.5. Käsitys kasteesta ja ehtoollisesta
5.6. Voitelu lääkkeiden, lääkäreiden ja neuvoloiden vaihtoehtona
5.7. Musiikki
5.8. Kuvat

6. LASARUS-VELJIEN SUHDE MUIHIN YHTEISÖIHIN
6.1. Evankelis-luterilainen kirkko
6.2. Muut uskonnolliset ryhmät
6.3. Yhteiskunta ja politiikka

7. LASARUS-VELJET JA LAHKOTYPOLOGIAT
7.1. Wilsonin jaottelu
7.2. Yingerin luokittelu
7.3. Lahkot E. T. Clarkin mukaan
7.4. Huttenin jaottelu
7.5. Wallisin uskontojen luokittelu
7.6. Neven lahkojen ominaisuudet

8. LASARUS-VELJIEN USKONNON VAIKUTUS MAAILMANKUVAAN

9. SYITÄ LASARUS-VELJIEN YHTEISON SYNTYMISEEN

9.1. Neuvottomuus. frustraatio, elämän merkityksen etsiminen
9.2. Hengellisen elämän täydellisyyteen pyrkiminen
9.3. Protesti vallitsevaa käytäntöä vastaan
9.4. Tarve liittyä yhteen

TIIVISTELMÄ

LÄHDELUETTELO

LIITTEET