Asu ja Layout:
Jukka Talve


Päivitetty:
09.12.2004 14:19


Kokoelmat - TKU - Opinnäytteet - Uskontotieteen opinnäytteet

Uskontotieteen pro gradu -tutkielmat

897. UTTULA, Tanja: Aseistakieltäytymisen uskonnolliset perusteet. Tutkimus aseistakieltäytymiseen johtavista uskonnollisista tekijöistä. Uskontotieteen pro gradu -tutkielma 1987. 105 s., 4 Iiites.

Tutkielmassa pyritään selvittämään, minkälaisten uskonnollisten perusteiden
voidaan katsoa kieltävän asepalveluksen, sekä mistä uskonnollisista yhteisöistä aseistakieltäytyjiä tulee. Tutkimus jakaantuu kahteen osaan, joista
ensimmäinen osa perustuu kirjallisiin lähteisiin ja toinen osa koostuu asepalveluksesta kieltäytyneille ja siviilipalvelukseen määrätyille tehdystä kyselytutkimuksesta.
Kirjallisessa osassa selvitetään, mitä asevelvollisuudella ja aseistakieltäytymisellä tarkoitetaan, minkälaista problematiikkaa aseistakieltäytymiseen liittyy, sekä minkälaisia vaihtoehtoja aseelliselle varusmiespalvelukselle on olemassa. Tässä osiossa selvitetään myös kristillisen kirkon suhtautumista sotaan nyt ja historiassa, minkälainen suhtautuminen on ollut alkukirkon aikana ja miten tämä suhtautuminen on vuosisatojen aikana muuttunut.
Kyselytutkimuksella pyrittiin saamaan sekä täsmällistä tosiasiatietoa esimerkiksi siitä, mihin uskonnollisiin yhteisöihin aseistakieltäytyjät kuuluvat että kvalitatiivista tietoa siitä uskonnollisesta vakaumuksesta, joka kieltää aseellisen varusmiespalveluksen.
Niiden yhteisöjen, joista suurin osa aseistakieltäytyjiä tulee, opetusta ja. käytäntöä asevelvollisuusasioissa pyrittiin selvittämään sekä kirjallisuuden, kyselyn, että haastattelun avulla.
Kyselytutkimuksen tulosten perusteella voidaan todeta, että eniten uskonnollisin perustein kieltäytyneitä siviilipalvelukseen määrättyjä tulee helluntaiseurakunnasta. Evankelis-luteri1aisesta kirkosta tulee miltei yhtä paljon kieltäytyjiä. Seuraavaksi suurimmat määrät kieltäytyjiä tulee Jehovan todistajien yhdyskunnasta sekä adventtiseurakunnasta. Yksittäisiä kieltäytyjiä tuli myös muista uskonnollisista yhteisöistä.
Yleisimmiksi kieltäytymisperusteiksi mainittiin älä tapa -käsky sekä Jeesuksen opetukset rauhasta ja lähimmäisen rakkaudesta sekä hänen väkivallaton esimerkkinsä. Eräänä kieltäytymisperusteena mainittiin myös oma vakaumus siitä, ettei armeijoilla tai sodankäynnillä voida aikaansaada, rauhaa, koska todellisen rauhan voi antaa vain Jumala.


SISÄLLYS:

1. JOHDANTO
1.1 Työn lähtökohdat ja tehtävänasettelu
1.2 Aseistakieltäytymisen käsite
1.3 Aseistakieltäytymisen ongelmakenttä Suomessa
1.3.1 Yhteys maanpuolustushenkeen
1.3.2 Vakaumuksen tutkimisen ongelma
1.3.3 Aseettoman palveluksen ja siviilipalveluksen problematiikkaa
1.3.4 Kokonaiskieltäytyjien muodostama ongelma
1.4 Uskonnollisen vakaumuksen ja asepalvelun välinen ristiriita

2. TAUSTAA ASEISTAKIELTÄYTYMISELLE
2.1 Maanpuolustusvelvollisuus
2.2 Asevelvollisuudesta vapauttaminen
2.3 Perusteita aseistakieltäytymiselle
2.3.1 Eettiset syyt
2.3.2 Uskonnollisia perusteita
2.4 Aseellisen palveluksen vaihtoehdot
2.4.1 Aseeton palvelu
2.4.2 Siviilipalvelu
2.4.3 Kokonaiskieltäytyjät
2.5 Aseistakieltäytyjien määrä ja vaihtoehtopalvelun laatu

3. KRISTILLISEN KIRKON KANTA ASEELLISEEN PALVELUKSEEN
3.1 Vanhan testamentin suhde sotaan
3.2 Uuden testamentin rauhanteologia
3.3 Jeesuksen suhtautuminen sotaan ja sotilaisiin
3.4 Alkukirkon suhtautuminen sotaa ja sotilaisiin
3.5 Oikeutetun sodan teoria
3.6 Kristitty ja sota Martti Lutherin opetuksen mukaan

4. AIKAISEMPIA TUTKIMUKSIA ASEISTAKIELTÄYTYMISESTÄ
4.1 Ilkka Kankaan haastattelututkimus
4.2 Ilpo Iivarisen kyselytutkimus

5. AINEISTONHANKINTA
5.1 Postikysely
5.2 Kyselylomakkeen laatiminen
5.3 Otanta
5.4 Kyselyn suorittaminen ja kyselyyn vastaaminen

6. KYSELYN TULOKSET
6.1 Vastaajien alueellinen ja sosiaalinen tausta
6.2 Vastaajien uskonnollinen yhteisö
6.2.1 Uskonnolliseen yhteisöön liittyminen
6.2.2 Asepalvelun estävät uskonnolliset perusteet
6.3 Aseistakieltäytymispäätös
6.3.1 Päätöksenteko
6.3.2 Tietolähteet
6.3.3 Ympäristön suhtautuminen aseistakieltäytymispäätökseen
6.4 Asevelvollisuuden suorittaminen
6.5 Vastaajien vapaasti kertomaa
6.6 Asenneväittämät
6.6.1 Uskontoon ja ihmisluontoon liittyvät väittämät
6.6.2 Väkivaltaan ja väkivallattomuuteen liittyvät väittämät
6.6.3 Valtio- ja yhteiskuntaelämään liittyvät väittämät
6.6.4 Aseteknologiaan liittyvät väittämät
6.6.5 Kommentteja asenneväittämiin
6.7 Tyypillinen kyselyyn vastaaja

7. JOHTOPÄÄTÖKSIÄ

LÄHDELUETTELO
LIITTEET