Asu ja Layout:
Jukka Talve


Päivitetty:
08.12.2004 13:18


Kokoelmat - TKU - Kokoelman esittely - TKU-kokoelman aineistot - TUK-projekti

TUK-Turun uskonnollinen kenttä -projekti


Turun uskonnollinen kenttä –projekti on vuodesta 1973 lähtien kartuttanut aineistoa uskonnollisista yhteisöistä Turun yliopiston kulttuurien tutkimuksen laitoksen arkiston TKU-kokoelmaan. Projekti sai alkunsa Päivikki Suojasen vetämästä proseminaarista vuonna 1973, jolloin aloitettiin systemaattinen kartoitustyö Turun kaupungissa vaikuttavista uskonnollisista yhteisöistä. Kartoitus alkoi kolmen aktiivisen uskonnollisen yhteisön, Pelastusarmeijan, Turun rauhanyhdistyksen ja Siion seurakunnan taustan, lähteiden ja toiminnan tutkimisella. Myös opiskelijoiden kenttätyökursseilla keräämistä aineistoista ja opinnäytetöitä verten kerättyjen aineistojen tallentaminen TKU-kokoelmaan on lisännyt TUK-aineistoa systemaattisen keruu- ja tallennustyön lisäksi. Projektin puitteissa on syntynyt mittava aineisto, johon sisältyy materiaalia lähes kaikista Turussa vaikuttaneista uskonnollisista yhteisöistä 1970-luvun alusta 2000-luvulle.

Turun uskonnollinen kenttä –aineisto (TUK-aineisto) on hyvin kattava ja merkittävä, ja se käsittää lähes sata uskonnollista yhteisöä. Aineistoa on koottu haastatteluin ja kyselyin, havainnoiden ja kuvaten. Aineistoa on kertynyt noin 1500 arkistoyksikköä, ja vaikka itse Turun uskonnollinen kenttä –projekti ei ole parhaillaan aktiivisesti käynnissä, aineistoa karttuu edelleen mm. opiskelijoiden keräämän materiaalin ansiosta. Aineistosta suurin osa on ääninauhaa, mutta TUK-aineisto sisältää myös runsaasti valokuvia ja diakuvia, havainnointiraportteja, lehtileikkeitä, pienpainatteita ja muistiinpanoja.TUK-aineiston merkittävyyttä lisää se, että useiden yhteisöjen kohdalla materiaalia on kerätty kolmen vuosikymmenen ajalta. Tällaisia yhteisöjä ovat esimerkiksi Turun evankelis-luterilaiset seurakunnat, Vapaakirkko, Pelastusarmeija, Helluntaiherätys, Jehovan todistajat, Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen kirkko, ortodoksinen kirkko, katolinen kirkko, islam ja baha’i. Lisäksi useimmista yhteisöistä aineistoa on kahden vuosikymmenen ajalta.

Eniten aineistoa on kerätty evankelis-luterilaisen kirkon toiminnasta Turussa. Evankelis-luterilaisella kirkolla on hyvin erilaisia toimintamuotoja, ja kirkon sisältä voidaan erottaa useita erillisiä yhteisöjä. TUK-aineistossa parhaiten edustettuina ovat Turun evankelis-luterilaisten seurakuntien toiminta ja kirkon sisällä toimivat herätysliikkeet, joista lestadiolaisuudesta on kertynyt eniten aineistoa. Evankelis-luterilaisen kirkon sisällä toimii lisäksi useita yhdistyksiä ja järjestöjä, joista esimerkeiksi voi nostaa Turun Katulähetyksen, Turun Kristillisen Työväen Yhdistyksen sekä erilaiset opiskelijajärjestöt. Protestanttisista seurakunnista on kerätty aineistoa jo TUK-projektin alkuajoista lähtien, ja protestanttisista seurakunnista määrällisesti eniten materiaalia löytyy Vapaakirkosta, Pelastusarmeijasta, Helluntaiherätyksestä, Siion-seurakunnasta ja Elämän Sana –seurakunnasta. Katolisesta kirkosta ja ortodoksisesta kirkosta aineistoa on tallennettu ennen kaikkea jumalanpalveluksista, mutta myös katolisen kirkon luostaritoiminta on TUK-aineistossa edustettuna. Turussa toimivista muista kristillisistä yhteisöistä Jehovan todistajat ja MAP-kirkko ovat aineiston määrän suhteen suurimmat yhteisöt. Vaikka Turun uskonnollinen kenttä -aineistosta suurimman osan muodostavat erilaiset kristilliset yhteisöt, myös ei-kristillisten yhteisöjen osuus on merkittävä. Ennen kaikkea islam, baha’i, teosofiset liikkeet ja intialaisperäiset uususkonnot ovat kiinnostaneet aineiston kerääjiä. Vapaa-ajattelijoista on kerätty aineistoa kahden vuosikymmenen ajalta. Oman ryhmänsä TUK-aineistoon tuo kehitysmaakauppaa käsittelevä aineisto.

TUK-aineiston pohjalta on tehty yli sata opinnäytetyötä kuten pro gradu –tutkielmia, laudaturseminaariesitelmiä, proseminaariesitelmiä ja harjoitusaineita. Suurin osa opinnäytetöistä on julkaisemattomia ja niitä säilytetään Turun yliopiston kulttuurien tutkimuksen laitoksen arkistossa. Viime vuosina tehdyistä pro gradu –tutkielmista voi nostaa esiin mm. Kirsi Kainulaisen (2000) tutkielman Pyhä rajakategoriana birgittalaissisarten rukoustyössä, Anu Salmelan (1999) tutkielman Turussa asuvista somalinaisista sekä Ulla Kurkisen (1997) kartoitus Turun vaihtoehtolääkinnän kentästä. TUK-aineiston pohjalta on tehty Stig Söderholmin lisensiaatintyö Profeetta, profetoiminen ja kielilläpuhuminen helluntailaisuudessa sekä Martti Junnonahon lisensiaatintyö sekä väitöskirja, jotka käsittelevät Turussa vaikuttaneita intialaisperäisiä uususkonnollisia yhteisöjä. Junnonaho on myös pyrkinyt kartoittamaan Turun uskonnollista kenttää julkaisussaan Turun uskonnollinen tarjonta (1981). Vuonna 1996 julkaistiin Tuomas Martikaisen teos Moniarvoinen Turku: Käsikirja uskonnollisista, maailmankatsomuksellisista ja etnisistä yhteisöistä, jossa luodaan katsaus Turun uskonnolliseen kenttään myös historiallisesta näkökulmasta. TUK-aineiston pohjalta on kirjoitettu myös useita julkaistuja artikkeleja.


TUK-AINEISTO YHTEISÖITTÄIN (täältä: aineistot ja aksessiot)

EVANKELIS-LUTERILAISET YHTEISÖT
EVANKELIS-LUTERILAISET SEURAKUNNAT JA NIIDEN TOIMINTA
EVANKELIS-LUTERILAISET JÄRJESTÖT, YHDISTYKSET JA PUOLUEET
Suomen Lähetysseura
Suomen Liikemiesten Lähetysliitto
Turun Katulähetys
Turun Kaupunkilähetys
Turun Kristillinen Raittiusseura
Turun Kristillisen Työväen Yhdistys
Turun Kristillisen Työväen Naisosasto
Kristillisdemokraatit rp.
HERÄTYSLIIKKEET
Evankelisuus
Lestadiolaisuus
Herännäisyys
Kansan Raamattuseura
OPISKELIJAJÄRJESTÖT
Turun Ylioppilaitten Kristillinen Yhdistys
Evankeliset Opiskelijat
Kansan Raamattuseuran Opiskelijat
Suomen Evankelisluterilainen Opiskelija- ja Koululaislähetys & Turun evankelisluterilainen Opiskelijalähetys
PROTESTANTTISET SEURAKUNNAT
VAPAAKIRKKO
METODISMI
BAPTISMI
PELASTUSARMEIJA
ADVENTISMI
HELLUNTAIHERÄTYS
SIION-SEURAKUNTA
YSTÄVIEN USKONNOLLINEN SEURA/ KVEEKARIT
RAAMATTU PUHUU -SEURAKUNTA
ELÄMÄN SANA
ORTODOKSINEN KIRKKO
KATOLINEN KIRKKO
MUUT KRISTILLISET YHTEISÖT
SEURAKUNNAT
Jehovan todistajat
Myöhempien Aikojen pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkko
Uusapostolinen kirkko
Turun Jumalan seurakunta
Seitsemännen päivän baptismi
Messias-seurakunta
Turun kotikirkko
YHDISTYKSET
Turun NMKY
Turun NNKY
JUUTALAISUUS
ISLAM
BAHA'I
TEOSOFISET LIIKKEET JA ANTROPOSOFIA
TEOSOFINEN SEURA
KRISTOSOFIA
VAPAA KATOLINEN KIRKKO
ANTROPOSOFIA
MOONILAISUUS
KARATAS-SEURA
BUDDHALAISUUS
HINDULAISUUS
INTIALAISPERÄISET UUSUSKONNOT
TRANSSENDENTTINEN MEDITAATIO
KRISHNALIIKE
ANANDA MARGA
DIVINE LIGHT MISSION
JOOGAYHTEISÖJÄ
RAJATIETO
TURUN UFO RY.
HUMANOVA
TURUN HENKISEN KEHITYKSEN YHDISTYS
SPIRITUALISMI
UUSPAKANUUS
SHAMANISMI
ESIKRISTILLINEN USKONNOLLISUUS
USKONNOTTOMLEN YHDISTYKSET
ESTELLE JA KEHITYSMAAKAUPPA, KIRPPUTORITOIMINTA
USEAMPAAN USKONNOLLISEEN YHTEISÖÖN LIITTYVÄÄ AINEISTOA
TYU-PROJEKTI
TURKULAISTEN TIETÄMYSTÄ VIERAISTA USKONNOISTA
SEKALAISTA TUK-MATERIAALIA